[FAQ - ภาษาไทย | อื่นๆ] GrandChase - Dimensional Chaser
GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย อื่นๆ
อื่นๆ
ฉันสามารถตั้งค่าตารางสกิลได้ที่ไหน?
ฉันสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ที่ไหน?
ฉันสามารถปรับระดับเสียงได้ที่ไหน?
ฉันต้องการควบคุมการทำงานของเกม