GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - ภาษาไทย ติดตั้ง/ เริ่มเกม
เกมปิดตัวลงบ่อยครั้งในระหว่างที่เล่น

ถ้าเกมปิดตัวบ่อย โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้


1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

 - หากเครือข่ายข้อมูลไม่เสถียรเกมอาจจะยกเลิกการเชื่อมต่อคุณ โปรดลองอีกครั้งเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ


2. ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีแอปพลิเคชันหลายตัวที่ใช้งานอยู่หรือใช้งานพร้อมกัน

- หากมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่ใช้งานอยู่ในเวลาเดียวกัน อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณมีหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานไม่เพียงพอและอาจเป็นสาเหตุของความล่าช้า / ล้มเหลว โปรดปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้และลองอีกครั้ง


หากยังเกิดปัญหาอยู่ กรุณาส่งข้อมูลให้กับเราผ่านทางระบบจดหมายภายในเกม

Related Articles Related Articles