GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Hóa Đơn
Tôi không muốn gặp lỗi giao dịch nào trong Ứng Dụng (AOS)

Để ngăn bạn khỏi bất kỳ Giao dịch mua trong ứng dụng, bạn có thể đặt mật khẩu cần phải được nhập trước khi hoàn tất giao dịch mua.


■ Cách đặt mật khẩu Google Play của bạn để mua hàng


- Chạy Google Play Store → Menu → Cài đặt → Yêu cầu xác thực cho giao dịch mua → Chọn "Đối với tất cả giao dịch mua thông qua Google Play trên thiết bị này" → Xác nhận mật khẩu

Related Articles Related Articles