[FAQ - Người việt nam | Game Play] GrandChase - Dimensional Chaser
GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Game Play
Game Play
Tiền tệ trong game là gì?
Party là gì?
Bang Hội là gì?
Vật dụng có sẵn trong cửa hàng và chúng dùng như thế nào?
Nhiệm Vụ Là Gì?
Nhật Ký và Cách Tìm Nó
Sử dụng Hộp Thư như thế nào?
Thêm bạn như thế nào?
Túi Đồ là gì?
Nhà Thám Hiểm là gì?