GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Game Play
Tiền tệ trong game là gì?

Có hai loại tiền tệ trong GrandChase.


 1. Vàng

       Vàng là tiền tệ chính của GrandChase.

      Nó có thể được sử dụng để tăng cường các hero và trang thiết bị, kỹ năng học tập và huấn luyện hero.


      

 2. Gem (Tiện tệ thanh toán)

     Nó có thể được sử dụng để mua vật phẩm và vàng trong cửa hàng, hoặc triệu hồi các hero và thẻ quái vật.


Related Articles Related Articles