GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Game Play
Nhiệm Vụ Là Gì?

"Nhiệm vụ" là những nhiệm vụ bạn có thể hoàn thành bằng cách chơi trò chơi để kiếm những phần thưởng và thành tích khác nhau. Để điều hướng đến phần Nhiệm vụ, nhấp vào biểu tượng [Nhiệm vụ] ở cuối màn hình.

Trình đơn bao gồm các yêu cầu nhiệm vụ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hàng tuần, thành tựu và nhiệm vụ.■ Menu Nhiệm vụ

* Yêu cầu

  - Yêu cầu sẽ cung cấp cho bạn một nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành trong ngục tối và với các chế độ chơi khác để kiếm điểm thưởng. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ kiếm được phần thưởng. Hoàn thành 10 Yêu cầu trong một ngày để nhận phần thưởng lớn hơn. Bạn có thể có tối đa 8 yêu cầu khác nhau có sẵn tại một thời điểm.

* Nhiệm vụ hàng ngày

  - Bạn sẽ có 10 nhiệm vụ hàng ngày để hoàn thành mỗi ngày. Mỗi nhiệm vụ sẽ cung cấp cho bạn một phần thưởng khác nhau và hoàn thành tất cả 10 phần thưởng sẽ mang lại cho bạn phần thưởng lớn hơn.

  - Đặt lại nhiệm vụ hàng ngày vào nửa đêm hàng ngày.

* Nhiệm vụ hàng tuần

  - Mỗi tuần bạn sẽ nhận được 8 nhiệm vụ hàng tuần khác nhau để hoàn thành phần thưởng, và hoàn thành tất cả 8 trong tuần đó sẽ mang lại cho bạn phần thưởng lớn hơn.

  - Nhiệm vụ hàng tuần được đặt lại vào nửa đêm vào Chủ nhật hàng tuần.

* Thành tích

  - Có những thành tựu khác nhau mà bạn có thể kiếm được khi chơi GrandChase sẽ mang lại cho bạn phần thưởng.

  - Mỗi thành tích chỉ có thể được hoàn thành một lần cho mỗi tài khoản, và thành tích tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành.

* Nhiệm vụ

  - Có nhiều nhiệm vụ khác nhau để bạn hoàn thành khi chơi GrandChase.

  - Mỗi nhiệm vụ chỉ có thể được hoàn thành một lần cho mỗi tài khoản.■ Cách nhận và hoàn thành nhiệm vụ

 1. Chạm vào biểu tượng [Nhiệm Vụ] ở phía dưới màn hình của bạn để vào Menu Nhiệm vụ.

 2. Xem lại các nhiệm vụ khác nhau có sẵn cho bạn.

 3. Chơi trò chơi để hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra.

"Nhiệm vụ" là những nhiệm vụ bạn có thể hoàn thành bằng cách chơi trò chơi để kiếm những phần thưởng và thành tích khác nhau. Để điều hướng đến phần Nhiệm vụ, nhấp vào biểu tượng [Nhiệm vụ] ở cuối màn hình.


Trình đơn bao gồm các yêu cầu nhiệm vụ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hàng tuần, thành tựu và nhiệm vụ.

■ Menu Nhiệm vụ

* Yêu cầu

  - Yêu cầu sẽ cung cấp cho bạn một nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành trong ngục tối và với các chế độ chơi khác để kiếm điểm thưởng. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ kiếm được phần thưởng. Hoàn thành 10 Yêu cầu trong một ngày để nhận phần thưởng lớn hơn. Bạn có thể có tối đa 8 yêu cầu khác nhau có sẵn tại một thời điểm.

* Nhiệm vụ hàng ngày

  - Bạn sẽ có 10 nhiệm vụ hàng ngày để hoàn thành mỗi ngày. Mỗi nhiệm vụ sẽ cung cấp cho bạn một phần thưởng khác nhau và hoàn thành tất cả 10 phần thưởng sẽ mang lại cho bạn phần thưởng lớn hơn.

  - Đặt lại nhiệm vụ hàng ngày vào nửa đêm hàng ngày.

* Nhiệm vụ hàng tuần

  - Mỗi tuần bạn sẽ nhận được 8 nhiệm vụ hàng tuần khác nhau để hoàn thành phần thưởng, và hoàn thành tất cả 8 trong tuần đó sẽ mang lại cho bạn phần thưởng lớn hơn.

  - Nhiệm vụ hàng tuần được đặt lại vào nửa đêm vào Chủ nhật hàng tuần.

* Thành tích

  - Có những thành tựu khác nhau mà bạn có thể kiếm được khi chơi GrandChase sẽ mang lại cho bạn phần thưởng.

  - Mỗi thành tích chỉ có thể được hoàn thành một lần cho mỗi tài khoản, và thành tích tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành.

* Nhiệm vụ

  - Có nhiều nhiệm vụ khác nhau để bạn hoàn thành khi chơi GrandChase.

  - Mỗi nhiệm vụ chỉ có thể được hoàn thành một lần cho mỗi tài khoản.■ Cách nhận và hoàn thành nhiệm vụ

 1. Chạm vào biểu tượng [Nhiệm Vụ] ở phía dưới màn hình của bạn để vào Menu Nhiệm vụ.

 2. Xem lại các nhiệm vụ khác nhau có sẵn cho bạn.

 3. Chơi trò chơi để hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra.

Related Articles Related Articles