[FAQ - Người việt nam | Cài Đặt] GrandChase - Dimensional Chaser
GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam Cài Đặt
Cài Đặt
Tôi không thể đăng nhập / chạy trò chơi
Tôi không đủ bộ nhớ để cài đặt / cập nhật
Trò chơi thường bị treo.
Thông số kỹ thuật tối thiểu để chơi là gì?