[FAQ - Người việt nam | ETC] GrandChase - Dimensional Chaser
GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam ETC
ETC
Tôi có thể thiết lập lập trình kỹ năng ở đâu?
Tôi có thể quản lý thông báo push ở đâu?
Tôi có thể điều chĩnh âm thanh ở đâu?
Tôi muốn kiểm soát hiệu suất trò chơi
Tôi có thể tìm số hội viên trong game của tôi ở đâu?