GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam ETC
Tôi có thể quản lý thông báo push ở đâu?

Vui lòng tham khảo phần sau đây để biết cài đặt Thông báo Push.

▶ Màn hình chính> Chạm vào Trên cùng bên phải [Gear]> Thông báo Push trong Thông báo BẬT / TẮT thông báo.


Related Articles Related Articles