GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam ETC
Tôi có thể điều chĩnh âm thanh ở đâu?

Vui lòng tham khảo các cài đặt sau của BGM, Hiệu ứng âm thanh và Giọng nói VO.

▶ Màn hình chính> Chạm vào Trên cùng bên phải [Gear]> Âm thanh> Di chuyển thanh để điều khiển âm lượng và Chạm vào Biểu tượng nói để BẬT / TẮT âm thanh.

Related Articles Related Articles