GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam ETC
Tôi muốn kiểm soát hiệu suất trò chơi

Bạn có thể kiểm soát cài đặt Tốc độ và hiệu ứng làm mới trong Cài đặt.

* Giá trị cài đặt càng thấp, mức tiêu thụ pin càng ít.


▶ Màn hình chính> Chạm vào biểu tượng [Gear] ở trên cùng bên phải> Cài đặt

Related Articles Related Articles