GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam ETC
Tôi có thể tìm số hội viên trong game của tôi ở đâu?

Vui lòng tham khảo thông tin sau đây về cách xem số thẻ hội viên của trò chơi.

- Cách tìm số thành viên Game

Màn hình chính → Chạm vào cấu hình bên trái phía trên (Thông tin tài khoản) → Kiểm tra số thành viên trò chơi phía dưới (15 chữ số)Related Articles Related Articles