GrandChase - Dimensional Chaser FAQ - Người việt nam ETC
Tôi có thể thiết lập lập trình kỹ năng ở đâu?

Vui lòng tham khảo những điều sau đây để cài đặt kỹ năng trong trò chơi.

▶ Màn hình chính> Cài đặt trên cùng bên phải [Gear] Chạm> Kiểm soát và đặt trước Kiểm tra BẬT / TẮT kỹ năng


Related Articles Related Articles